دنیا زیبایی هایی داره که از پنجره ی اتاقت نمی تونی ببینیش، باید بیای بیرون و تجربه شون کنی. من در این زمینه کاملا بی تجربه م.