زندگی یک چرخه ی تکراری متناقض است. برای هر کسی روزی تمام می شود. حالا یکی موقع مرگش و دیگری در قید حیاتش. مرگ انتخاب اجباری انسان هاست. پایانی جبری که هر کسی تجربه اش می کند. شاید تصور می کنید بی دلیل یا با دلیل اما معتقدم حتی مرگ هم دلیل می خواهد. هیچ کس بی دلیل نمی میرد. حتی هیچ کس بی دلیل خودکشی نمی کند. ممکن است دلایل و اهداف غلط باشند اما وجود دارند. چون ما اشتباه می کنیم. گاهی، به اختیار خودمان، اشتباه انتخاب می کنیم. می دانی سخت است در دنیایی که تولدت، اسمت و مرگت جبر است، با اختیار زندگی کنی.

پی نوشت: نامش چیست؟ شاید اجبارِ اختیار...