حالا اگه عاشق کسی شدیم که هم کفومون نبود، چیکار کنیم؟ اصلا من بازم می خوام با کبوتر پرواز کنم، نمیشه؟ می خوام بزنم به سیم آخر. بی خیالِ رسمایِ کلیشه ایِ دنیا...

پی نوشت: ...که در ایران بیش تره