از وقتی که سعی کردم تفکر خودم را داشته باشم، تمام توانمو به کار گرفتم که فکر نکنم حق منم یا حق همیشه با منه. سعی کردم در مسائل و مشکلاتِ حتی شخصیم، خودم رو جای طرف مقابلم بذارم و ببینم اگه من بودم در اون شرایط چه می کردم. نمیگم بد رفتاری نکردم که اتفاقا زیاد رفتار بد از خودم نشون دادم اما حداقل بعدش نشستمو فکر کردم کارم درست بوده یا نه؟ اگه من جای اون بودم، آیا رفتار بهتری داشتم؟ می دونم ممکنه این درست ترین راه حل نباشه اما برای من درست ترین و ممکن ترین راه حله.