عبارت دانشمندِ فرزانه که برای توصیف روحانی به کار برده شد به نظرم نقض غرض هست. روحانی نه دانشمنده و نه فرزانه است، چه برسه به این که بخواد هر دوش باشه. تازه هنوز درباره ی مدرک ایشون حرف زیاد هست، از شفاف سازی هم که کلا در این مملکت خبری نیست.
تصویری از این دانشمندِ فرزانه