گاهی اوقات سخت ترین کارِ دنیا میشه همونی که فکر می کردی آسون ترین کارِ دنیاست. بر عکسشم صادقه. نمی دونم شاید علتش برداشت های غلط ما از زندگیه. در واقع پیش بینی های غلط و غیر واقعی مون.