تو به دموکراسی میگی خِرَد جمعی من می گم خریت جمعی؛ چون همیشه تعداد احمق ها بیش تر از اندیشمندا بوده، همون طور که تعداد عوام از خواص بیش تره.