باران بهانه است. برف بهانه است. هوای دو نفره و نیمکت خالی بهانه است. غروب و طلوع بهانه است. مهم معشوق است و مهم تو هستی. تو که باشی من در کویر هم با تو نوستالژی می سازم.