خواب های وسترن


رستم همیشه قویتر از سوپرمن بود

برای ما 

بچه های قد کشیده

در انفجار بمب های آمریکایی 

که همشاگردی هامان را

با دسته های گل معاوضه می کردند

بر نیمکت های مدرسه.


ادامه دارد در... در ادامه مطلب...


خواب های وسترن دیدن

آفت نسلی بود

که رمبوی باد کرده از هورمون را

نجات دهنده می دید 

و شرط 

سر جنسیت جنین «کیت میدلتون» می بست.


بچه گرگ های بالان دیده ایم ما

و خوب می دانیم اوباما 

با لبخند قلابی و 

نیمه ی سیاه کروموزومش

برادر تنی بوش است

و پوتین آنقدر ژن استالینی دارد

که به سادگی سر مخالفانش را

زیر رادیواکتیو کند.


نه رؤیای آمریکایی،

نه کابوس کرملینی

ما مردمی هستیم 

که باید

به زانوهای خود ایمان بیاوریم!


یغما گلرویی