انسان زیر زبان خود پنهان است.

امام علی (ع) - نهج البلاغه - حکمت ها

پی نوشت: چه اتفاقات، چه اشتباهات و چه نا مهربانی های عجیبی با چند سانتی متر گوشت فاقد استخوان اتفاق می افتد. حرف هایی که گاهی موجب گمان بد، متهم شدن به گناه ناکرده و حتی قتل و خونریزی می شود.