اتفاقای بد برای آدمای خوب رخ می ده.
دیالوگ رِیموند ردینگتون در سریال لیست سیاه
فکر کنم نمی شه به این جمله اعتقاد نداشت. این جمله یک واقعیته چون ما آدما باید امتحان شیم. پس باید سعی کنیم از اتفاق های بد زندگی، به انتها نرسیم. شاید شروعی بهتر در راهه.
پی نوشت: من دارم به شدت در این مورد تلاش می کنم.