گوشه ای نشسته بودم، تنهای تنها و منتظر، تا شاید خبر خوشی برسد. اس ام اسی آمد، دوازده بار بگو یا امام زمان (عج) و به دوازده نفر بفرست تا از هر دردی که داری نجات یابی و خبر خوشی به تو برسد. خواستم این کار را انجام دهم تا از تنهایی نجات یابم اما من آنقدر تنها بودم که دوازده نفر را نداشتم تا این پیام را برایشان ارسال کنم.

پی نوشت: رویای من در خواب رفت