عشق بدون پول ارزشی ندارد وقتی که بدون آن نمی توانی عشقت را ثابت کنی. وقتی که نمی توانی برای کسی که دوستش داری هدیه بخری.
پول هم بدون عشق ارزشی ندارد، وقتی که نتوانی با دنیایی از ثروت، عشقت را به کسی ثابت کنی.
پی نوشت: در کل این دنیا ارزشی ندارد.