تقریبا همه چیز سر جایش است و تنها... تو نیستی، و این یعنی در واقع هیچ چیز سر جایش نیست.

پی نوشت: واقعا هیچ چیز سر جاش نیست.