تو دردت را تحمل می کنی تا روزهای خوب فرا برسد و من دردم را مخفی می کنم تا روزهای خوب تو خراب نشود. خودت بگو کداممان از خود گذشته تریم؟