بعضی ها خیلی راحت، خیلی خوب عشقشان را ابراز می کنند، بعضی ها این توانایی را ندارند و بعضی دیگر آن قدر عاشق اند که حتی اگر سخنور و سخنران هم باشند، هنگام ابراز عشق به تته پته می افتند. این تته پته نهایت عشق است. اوج عشقی که با هیچ کلامی نمی توان توصیف کرد الا همین تته پته. شاید دلیلش این است که هنوز کلمه ای برای توصیف این حجم از عشق وجود ندارد. شاید...