آتش عشق همه با تو گلستان شده است

جز خدایت چه کسی مانده که نامحرم توست

خودم نوشت

بعضی ها هم اینطورین که البته تعدادشون کم نیست. این وسط فقط نام عشق، روز به روز چرک تر می شه.