خدایا در این سال جدید، نمی خواهم بهترین ها برایم اتفاق بیفتد. همین که اتفاق های بدی نیفتد، انگار که همه چیز سر جای خودش است.

به امید روزهای خوب و خوب تر

عیدتون مبارک