امروز، روزی است که شادی و غم را نمی توان تفکیک کرد. شادیم برای آمدنش و محزونیم برای نداشتنش. غیر از این چه می شود کرد؟ شاید دعا برای تعجیل در آمدنش.