آدما چیزی رو که بهش معتقدنو توو بوق و کرنا نمی کنن. اگه توو بوق و کرنا کردن و همه جا جار زدن، منتظر تایید دیگرانن تا بهشون بگی: آفرین، درسته. وگرنه اعتقاد قلبی، از اسمش پیداست جاش توو قلبه.

پی نوشت: این عقیده ی منه.