زمان نمی گذرد، رویاهایم در خواب محو می شوند، دیگر حتی تصویرت را به خاطر ندارم، انگار حقیقت چیزی جز نداشتنت نیست.

پی نوشت:

گاهی انگار مثل فیلما تا از خدا گله نکنی، فرجی نمیشه.

پی نوشت2:

عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ مخصوصا الان!