یه وقتایی همه چیز مثل روز روشنه ولی  باور کردنش سخته.

خیلی عجیبه ولی حقیقت داره.