آن سیل پشیمانی در آتیه می آید

آینده، خیلی از مواقع تصویری از گذشته است. آینده خیلی زود برمی گرده، خیلی زود.

#انتخابات

پی نوشت: این پست برای سال های آینده نگاشته شده است. آن روزها این نوشته ها کاملا ملموس خواهند بود، هر چند که قلبا امیدوارم نباشند.