اینم خطاب به کسانی هست که رانتی ان،در زمینه های مختلف و اگر رانت نبود اینا کلا نبودن. معلومه وقتی رانت داری، خیلی راحت کارت پیش میره و خیلی راحت به اون چیزی که می خوای می رسی. اگه رانت نداشتی، کارت پیش رفت و به جایی رسیدی، اون موقع گل کاشتی، شاهکار کردی. مخصوصا تو ایران. والله.