تلخ مثل همین که می نوشی

واقعیت ها برای غمگین هاست

فال من را نگیر ... می دانم

زندگی قهوه ای تر از این هاست

یاسر قنبرلو