مهم ترین دلیل خودکشی عدم تغییر در زندگیه. یعنی وقتی چیزی برای تغییر در زندگی نداشته باشی و سال ها کلیشه رو تحمل کنی، آخرش به جای تمام تغییرات کوچکی که در زندگی ات باید انجام می دادی و ندادی، دست به یک تغییر بزرگ یعنی خودکشی می زنی.