گریه کردید، توبه کردید، خدا غلط کردم، گفتید و از فردا آش همان است و کاسه همان. بازدهی شب های قدر به اندازه ی سهم کالاهای غیر نفتی در اقتصاد ایران، پایین اومده. شدیم آدم هایی که کلِ سال همه کار می کنند و در سه روز توبه و جبران.
پی نوشت: این پست توهین نیست، اشتباه برداشت نشه. سوزنی است به خودمان برای زدن جوالدوزی به دیگران.