فیلم سیگار کشیدن و مشروب خوردن مرلین مونرو صدها هزار دلار فروش می رود. آدامس جویده شده ی الکس فرگوسن هم صدها هزار دلار فروش می رود. قرآن مطلا هم میلیاردها تومان می ارزد و به فروش خواهد رفت. فرقی نمی کند مرلین مونرو را دوست داشته باشی یا نه، الکس فرگوسن برایت مهم باشد یا نه و مسلمان باشی یا نه. کار احمقانه، احمقانه است. دنیا انگار دنیای احمق هاست و در دنیای احمق ها، اتفاقا دانایان، احمق پنداشته می شوند. در دنیای احمق ها همه چیز وارونه است و هیچ چیزی سر جایش نیست. احمق ها حکومت می کنند، احمق ها حال می کنند و احمق ها به احمق ها اعتراض می کنند. امروز در دنیا مواجهیم با دانشمندانِ احمق، هنرمندان احمق، حاکمان احمق و از همه بدتر مردم احمق که خود را دانایِ کل و بقیه را نادان می دانند. از علم به جهل رسیدن طبیعیه اما از جهل به علم رسیدن نه. آیا بشر می تونه دوباره به حالت طبیعیِ خودش برگرده؟