آدمیم که زود امیدوار میشم و زودتر ناامید. این اصلا خوب نیست و سعی دارم که اصلاحش کنم اما خب می دونید خیلی سخته؛ چون به همین روند اصلاح هم امیدوار بودم اما خیلی زود دارم ناامید میشم. ظاهرا این دورِ باطل ادامه داره.