هر چه کردم به خودم کردم و وجدان خودم

پسر نوحم و قربانی طوفان خودم

تک و تنها تر از آنم که به دادم برسند

آن چنانم که شدم دست به دامان خودم

یاسر قنبرلو

گاهی، چوب اشتباهاتمان را می خوریم. بیشتر که فکر می کنم می بینم اغلب، چوب اشتباهاتمان را می خوریم، و باز بیش تر که فکر می کنم، می بینم همیشه چوب اشتباهاتمان را می خوریم. خدا عقده ای نیست، ما اشتباه می کنیم و هر اشتباه، تاوانی دارد. همه یک روز به این موضوع ایمان می آوریم، گاهی زود، گاهی دیر و گاهی آن قدر دیر که دیگر فرصتی برای جبران نیست.