من ببرِ صبرم

تا لمسِ دستَت

سیری نباشد

این اشتها را


گروه چارتار - احسان حائری