عیبی ندارد آرزوهایت تعبیر نمی شوند، از روزی بترس که روزمرگی هایت، آرزویت شود.

پی نوشت: تجربه را تجربه کردن خطاست. از من حقیر به شما پند صمیمانه.