دنیای امروز یا دنیای فردا صرفا نمی تواند دنیای یک چیز باشد. صرفا نمی تواند دنیای گفتمان باشد و نمی تواند دنیای موشک باشد. برخی مسائل با گفتمان جلو می روند و برخی با موشک و قدرت. هر چیز جای خودش. ما ایرانی ها استادِ احساسی رفتار کردن هستیم.

پی نوشت: البته این گفتمان نه گفتمان پاورپوینتیِ جلیلی است نه گفتمانِ فشلِ ایمیلیِ ظریف.