آغاز یک رابطه (عشق) یک طرفه است و بقای همون رابطه (عشق) دو طرفه. اصولا تمام روابط عاشقانه یک طرفه شروع میشه اما نمی تونه یک طرفه ادامه پیدا کنه.